Koramic roof accessories: underroof foil project Well. Three kinds: Premium 2S, Classic Super 2S with dubble sticking strip and Classic. Non-ceramic products: top-and cornertwill finish, underroof foil, pan hooks, connections, confirmation roof tiles, roofend finish and Koraflex Plus. Non-ceramic products for a technical and aesthetic finish. Rainproof and ventilation possible. Technically and aesthetically pleasing roof finish at support details, cutting lines and vents.

Oplægning af tegltage

Vi henviser til TEGL 36 - Oplægning af tegltage november 2005. Download TEGL 36 nederst på siden.
 

Afstandslister

Over spærerne indlægges mindst 25 mm tykke afstandslister mellem undertag og lægter.

Afstandslister skal være trygimprægnerede eller af tilsvarende materiale, der ikke er skadeligt for undertaget.

Afstandslisternes formål er:

 • at sikre en god ventilation langs tagstenenes underside i nøje sammenhæng med luftindtag ved tagfod og afkast ved kip
 • at sikre en effektiv fastholdelse af undertaget
 • at etablerere en fri spalte, således at vand, smuds, plantedele mm. kan passere under lægterne.
 • at give plads til montering af tagstensbindere.

NB. Ventilation langs tagstenenes underside er nødvendig, da risikoen for frostskader øges med voksende vandindhold i stenene.
 

Lægter

Af hensyn til konstruktionens styrke og stivhed skal der anvendes styrkesorteret, T1 mærkede lægter. Lægtning af spærafstande indtil 1000 mm. målt fra midte af spær skal udføres med mindst 38x73 mm. lægter.

Ved spær med afstande på mere end 1000 mm. målt fra midte til midte af spær kan dimensioner af T1-mærkede lægter findes i Lægtetabel i TOP-håndbogen "Træ 51" fra Træbranchens Oplysningsråd".

Se i øvrigt TEGL 36 for udførlig beskrivelse i henhold til specifik tagsten.
 

Dækbredde

Denne måles fra vingekant til vingekant. Den opgives vejledende af tagstensproducenten og bestemmes for de leverede sten ved udlægning af 2 tværgående rækker tagsten med 12 i hver på et plant underlag eller ved prøveoplægning på taget. Det skal ved oplægningen sikres, at dækbredden er således, at der mellem vingetagsten kun er små åbninger mellem tagstenene ved de skrå hjørneafskæringer og således, at falstagsten falder sammen i falsene. Dette medvirker til stabiliteten af tagfladen.
 

Valg af undertage

Undertage kan opdeles i :

 • Fast underlag, f.eks. tagpap eller pvc på brædder eller krydsfiner
 • Plader, f.eks. træfiberplader, lagt fra spær til spær med overlæg.
 • Banevarer, f.eks. armeret plastfolie, bitumenbaserede banevarer eller fiberdug

Endvidere opdeles undertage i diffusionstætte og diffusionsåbne undertage. Undertage til tegltage skal vælges ud fra kravene i opsat af DUKO, Dansk undertagsklassifikation Aps, på www.duko.dk
 

Ventilation

Tagrum

Vandamp i tagrum og andre hulrum i taget skal fjernes. Dette kan ske ved at oplægge diffusionsåbne undertage eller ved at etablere ventilationsåbninger. Ventilationsåbningernes samlede areal skal mindst være 1/500 af bygningens grundareal.

Arealet skal fordeles med mindst 1/1000 ved kip og 1/1000 ved tagfod.


Ventilationsstudse i undertage

Under vingetagsten kan der eventuelt etableres ventilationsstudse i undertaget, når der er anbragt en dampspærre mod underliggende, opvarmede rum, såfremt det sikres, at der er mindst 25 mm fri luftspalte under rygningen.

Er  tagbelægningen falstagsten gælder endvidere, at der skal monteres en tudtagsten/ventilationstagsten i umiddelbar nærhed af hver ventilationsstuds i undertaget.


Ventilation af hulrummet mellem tagsten og undertag

For alle tagstenstyper skal der i hver tagflade være ventialtionsåbning ved såvel tagfod, kip , skotrender og grater svarende til en mindst 200 cm2 fri gennemgående spalte pr. lbm hvert sted ved en husbredde på 8 m og derunder. Ved større husbredder øges ventilationsspaltens bredde proportionalt med den øgede husbredde.

Hvor tagstenenes profil ikke giver et tilstrækkeligt ventilationsareal ved tagfoden kan dette fx. opnås ved at montere en præfabrikeret ventilationsliste mellem tagsten og fodblik. Ved kippen kan det ske via mørtelfrie rygninger, ventilationsrygningssten og tudtagsten.

Vingetagsten og dybe falstagsten giver et tilstrækkeligt ventilationsareal ved tagfod, når der ikke er monteret fuglegitter. Ventilationsarealet for de enkelte tagsten opgives af tagstensproducenten. For tage med vingetagsten, hvor rygningen er lagt i mørtel kan ventialtionen ved rygningen regnes at være i orden, uden at der indlægges tudtagsten.

Vær opmærksom på, at et fuglegitter nedsætter ventilationsarealet med mindst 50%. Ved projeteringen af ventilationsarealet skal der tages højde for dette.
 

Oplægning af tagsten

Tagstenene oplægges fra højre mod venstre. Dækbredden og lægteafstanden opgives vejledende af tagstenproducenten og afstanden findes ved en prøvelægning.

Tagstenene skal falde sammen, således at vingetagsten ligger tæt sammen ved de skrå hjørneafskæringer og således, at falstagsten falder sammen i falsene. Under oplægningen må der regnes med nogen tildannelse af stenene for at opnå dette.

Tagstenene kan henlægges efter snor for mindst hver 3. række eller rettes ind efter retholt. Binding af stenene foregår under oplægningen.

Fuglegitter kan placeres forneden ved tagrenden oven på fodblikket. Der produceres fodblik, der er udformet med en not til fastholdelse af fuglegitteret.

 

Binding af tagsten

Mindst hver anden tagsten skal bindes. Ved at binde diagonalt opnås, at alle tagsten fastholdes i tagfladen.

Herudover skal alle sten bindes:

 • i nederste eller næstnederste række ved tagfod
 • i yderste række ved gavle
 • langs skotrender
 • omkring ovenlys og andre gennembrydninger i tagfladen
 • i øverste række langs mørtelfrie rygninger og grater

 

Udsat beliggenhed

På tage med særlig udsat beliggenhed og udsatte tagkonstruktioner bør hver sten bindes. I særlige tilfælde kan det være nødvendigt at skrue stenene fast.

Det skal af den projekternde vurderes, om taget har en særlig udsat beliggenhed ud fra:

 • bygningens beliggenhed (terrænklasse)
 • bygningens udformning
 • lokale vind- og turbulensforhold

Generelt skal man være opmærksom på, at tagsten og bindere følges ad. Det vil sige, at producenten leverer både tagsten og binder, idet binderen er udformet og tilpasset de enkelte tagstenstyper og lægtedimensionen 38x73 mm. Ved andre lægtedimensioner skal der anvendes specielle bindere.

Visualisering

Generér tekstur og BIM her

Download

Download brochurer og produktdokumentation

Produkter

En verden af teglprodukter inden for mursten, beklædningstegl, tagsten og belægningsklinker