TB-rende


 

TB-render

TB-renden anvendes til indmuring over vindues- og døråbninger i stedet for traditionelt papindlæg og bortleder slagregn, der trænger ind gennem facademuren.

TB-rendens mange fordele

 • Øget styrke på teglbjælken
 • Lettere håndtering ved montage
 • Større sikkerhed for bortledning af indtrængende regnvand
 • Levering sammen med tegloverliggere
 • Standardlængder

TB-renden lagerføres på samtlige teglværker til følgende tegloverliggere:

 • 4 stens overligger
 • 5 stens overligger
 • 6 stens overligger
 • 7 stens overligger
 • 8 stens overligger
 • 9 stens overligger
 • 10 stens overligger
 • 12 stens overligger
 • 14 stens overligger
 • 16 stens overligger

Funktion

TB-renden leder indtrængende vand ud til begge sider, hvor det løber ned ad facademurens bagside eller, hvor dette ikke er muligt, ud gennem facademuren ved hjælp af endeluk.

Styrkeforhold

Ved beregning af teglbjælker med TB-rende bør der regnes med en reduktion på 10% af bjælkebredden. Til gengæld kan bjælkehøjden regnes lige med murhøjden, idet der ikke er noget skillelag i form af papindlæg. Dette vil normalt medføre en større bæreevne for teglbjælken.

Materiale

TB-renden og endeluk udføres i PVC med størst mulig anvendelse af regenerat (genbrugsmateriale). TB-renden er sort. Endelukkene er hvide.

Opbevaring

Emnerne må ikke lagres, hvor de udsættes for direkte sollys. Lim bør opbevares ved stuetemperatur (ca. 20° C).

Fugtspærre

___________________________________________________________

Montage af TB-render

TB-renden indmures på bagsiden af facademuren over det 1. eller 2. skifte. Det er vigtigt, at der ikke opstår kuldebroer mellem facademuren og bagmuren. TB-renden indmures således, at hullerne i flangen er helt dækket af mørtel. Herved sikres, at der ikke kan løbe vand "bagom" TB-renden. Fugerne på bagsiden af formuren skal være helt fyldte.

Det er en god ide at klæbe TB-renden til murværket, inden der mures videre. Herved sikres, at renden ikke forskydes under opmuringen.

TB-renden er ca. 20 cm længere end overliggeren og placeres normalt midt for vindues- eller døråbningen. Efter montering renses TB-rendens bund for evt. mørtelrester.

TB-renden skal friholdes for isolering, så indtrængende vand frit kan bortledes af renden.

NB: TB-render er ikke velegnede til lange vindusbånd og kan ikke forlænges eller limes sammen.

Montering af endeluk

TB-render skal primært anvendes uden endeluk, men hvor der er dårlige pladsforhold, eksempelvis ved "små" midterpiller med TB-render til begge sider eller ved hjørnevinduer m.v., kan indtrængende vand ikke ledes ned ad facademurens bagside. Her kan TB-renden monteres med tilhørende endeluk.

Endelukkene limes fast på TB-renden. Den medfølgende slange monteres på endelukkenes afløbsstudse med tilhørende plastikclips. Slangen føres ud gennem en fuge i facademuren. Slangen skal være mindst 1 cm fri af facademuren, og må ikke have bagfald.

Det anbefales kun at anvende et endeluk pr. TB-rende.

NB: Hvis slangen tilstoppes kan rensning foretages udefra med trykluft, ståltråd eller lignende.

Endeluk leveres i hele sæt bestående af:

 • 1 stk. venstre endeluk
 • 1 stk. højre endeluk
 • 1 tube lim
 • Datablad på lim
 • 1 stk. 50 cm slange (tildannes i længde med hobbykniv)
 • 2 stk. plastikclips

NB: Limning af endeluk bør foregå ved temperaturer over 5° C.

___________________________________________________________

Lim til endeluk

Limen, der medsendes endelukket, er en PVC-baseret spaltefyldende lim, der giver en klar limfuge og anvendes til samling af hård PVC/ABS rør og fittings. Limen er vandbestandig.

Forberedelse:

Limfladerne skal være nyrensede, tørre og fri for olie, fedtstof, slipmiddel, støv og løse partikler. Fladerne afrenses med benzin eller acetone.

Fortynding:

Må ikke fortyndes.

Påføring:

Limen påføres begge flader i et tyndt, ensartet lag, hvorefter emnerne straks samles.

Hærdning:

Mekanisk belastning bør undgås i mindst 30 minutter. Trykprøvning må foretages efter ca. 1 døgns hærdning ved stuetemperatur.

Temperatur:

Hærdningen er temperaturafhængig og limning/hærdning bør foregå ved temperaturer på 15-20° C. Limning/hærdning bør ikke foregå ved temperaturer under 5°C.

Rengøring:

Våd lim afrenses med acetone. Afhærdet lim kan kun fjernes mekanisk. Hænder vaskes med vand og sæbe.

Sikkerhed

 • Sundhedsfareklasse: Ingen
 • Brandfareklasse: F - meget brandfarlig
 • MAL kode: 3-3 (1933)
 • Anvendes åndedrætsværn, skal dette være luftforsynet, da produktet indeholder stoffer, der absorberer dårligt på kulfiltre.
 • Sikkerhedssætninger: Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares på et godt ventileret sted.
 • Holdes væk fra antændelseskilder - rygning forbudt.
 • Undgå indånding af dampe.
 • Må ikke kommes i kloakafløb.
 • Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beskrivelse eller etiket på beholderen.

Data

 • Type: Opløsningsmiddelbaseret PVC lim
 • Farve: Lys brun
 • Konsistens: Let flydende
 • Tørstofindhold: Ca. 34%
 • Viskositet: Ca. 2.500 cps, Brookfield RVF Sp. 4, 4 r.p.m., 20° C
 • Vægtfylde: 0,9 kg/l
 • Flammepunkt: < 21° C
 • Emballage: 12 ml
 • Holdbarhed: Mindst 12 måneder i tæt tillukket emballage ved 20° C

Ovenstående brugsanvisning er baseret på omfattende laboratorieforsøg, der har til hensigt at hjælpe forbrugeren til at finde den bedst mulige arbejdsmetode. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse.


 


 

Mursten til nybyggeri?

Har du brug for sparring om mursten, som er udviklet specielt til nybyggeri og andre projekter med særlige krav til farvespil og æstetik?
 

NY BOG! Inspirerende bog om mursten og murværk

Et opslagsværk med inspiration, kollektion og viden i én og samme bog – til arkitekten.

 

Få hjælp fra vores DGNB-rådgivere

Har du spørgsmål om vores produkter, eller ønsker du at få udleveret vores dokumentationspakke til dit DGNB-byggeri?
 

     

   

Seneste artikler

0Resultater

   

Campaign handmade bricks

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få seneste nyt om produkter, inspirerende projekter, dokumentation, genanvendelse, biodiversitet og meget mere.

   

Visualisering

Generér tekstur og BIM her

Download

Download brochurer og produktdokumentation

Produkter

En verden af teglprodukter inden for mursten, beklædningstegl, tagsten og belægningsklinker