Lim til endeluk

Limen, der medsendes endelukket, er en PVC-baseret spaltefyldende lim, der giver en klar limfuge og anvendes til samling af hård PVC/ABS rør og fittings. Limen er vandbestandig.

Forberedelse:
Limfladerne skal være nyrensede, tørre og fri for olie, fedtstof, slipmiddel, støv og løse partikler. Fladerne afrenses med benzin eller acetone.

Fortynding:
Må ikke fortyndes.

Påføring:
Limen påføres begge flader i et tyndt, ensartet lag, hvorefter emnerne straks samles.

Hærdning:
Mekanisk belastning bør undgås i mindst 30 minutter. Trykprøvning må foretages efter ca. 1 døgns hærdning ved stuetemperatur.

Temperatur:
Hærdningen er temperaturafhængig og limning/hærdning bør foregå ved temperaturer på 15-20° C. Limning/hærdning bør ikke foregå ved temperaturer under 5°C.

Rengøring:
Våd lim afrenses med acetone. Afhærdet lim kan kun fjernes mekanisk. Hænder vaskes med vand og sæbe.

 

Sikkerhed

 • Sundhedsfareklasse: Ingen
 • Brandfareklasse: F - meget brandfarlig
 • MAL kode: 3-3 (1933)
 • Anvendes åndedrætsværn, skal dette være luftforsynet, da produktet indeholder stoffer, der absorberer dårligt på kulfiltre.
 • Sikkerhedssætninger: Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares på et godt ventileret sted.
 • Holdes væk fra antændelseskilder - rygning forbudt.
 • Undgå indånding af dampe.
 • Må ikke kommes i kloakafløb.
 • Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beskrivelse eller etiket på beholderen.

 

Data

 • Type: Opløsningsmiddelbaseret PVC lim
 • Farve: Lys brun
 • Konsistens: Let flydende
 • Tørstofindhold: Ca. 34%
 • Viskositet: Ca. 2.500 cps, Brookfield RVF Sp. 4, 4 r.p.m., 20° C
 • Vægtfylde: 0,9 kg/l
 • Flammepunkt: < 21° C
 • Emballage: 12 ml
 • Holdbarhed: Mindst 12 måneder i tæt tillukket emballage ved 20° C

Ovenstående brugsanvisning er baseret på omfattende laboratorieforsøg, der har til hensigt at hjælpe forbrugeren til at finde den bedst mulige arbejdsmetode. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse.

 

Visualisering

Generér tekstur og BIM her

Download

Download brochurer og produktdokumentation

Produkter

En verden af teglprodukter inden for mursten, beklædningstegl, tagsten og belægningsklinker