Godt samarbejde sikrer biodiversiteten på Fyn

Biodiversitet - Stenstrup lergrav

 

En mangfoldig natur er fundamental for vores klima og for at bevare balancen i flora og fauna. Derfor var Egernsund Wienerberger også glad for at kunne samarbejde med lodsejer Søren Andersen om genetableringen af en stor lergrav som et velafbalanceret naturområde med et sundt økosystem og et rigt dyreliv.

 

Som materialeproducent, der er afhængig af at bruge naturens råstoffer i produktionen, er det vigtigt at minimere påvirkningen af de områder, hvor leren udvindes samt sikre et balanceret økosystem efterfølgende. 

Og netop sikring af biodiversiteten ved hjælp af reetablering af de naturområder, der har været anvendt til ressourceudvinding, et af de vigtigste initiativer i Egernsund Wienerbergers bæredygtighedsplan.

150 års udvinding af ler forvandlet til flodkrebseopdræt

Petersminde Teglværk ved Stenstrup har i mere end 150 år gravet ler op af de gamle sydfynske is søer med det formål at forvandle det til mursten. Resultatet af disse udgravninger er et område med flere 6-7 meter dybe lergrave med store åbne vandspejl. Takket være lerets høje kalkindhold er vandet i disse rent og klart med den helt rette pH-værdi samt en fast bund, der tilsammen udgør et perfekt økosystem for blandt andet den danske flodkrebs.

Lodsejer og dyrlæge Søren Andersen tog initiativet til biodiversificeringsprojektet på Sydfyn, som Egernsund Wienerberger har støttet aktivt.

- Under indvindingen af ler arbejder man med at forme undersøiske dæmninger for at sikre fiksering af kvælstof og fosfor. Dermed skabes der undersøiske rev, der er det perfekte hjemsted for eksempelvis krebs. Dernæst har vi brugt meget energi på at plante egnskarakteristiske buske og træer, der forskønner naturen og giver et righoldigt fugleliv. Det er en daglig glæde at se, hvordan de enkelte elementer i flora og fauna påvirker hinanden og skaber harmoni, fortæller Søren Andersen.

En fortløbende proces sæson efter sæson

Arbejdet med biodiversificeringen er kontinuerligt og i høj grad sæsonbetonet og kræver meget planlægning. Træer og beplantning skal beskæres og udtyndes jævnligt for ikke at springe i vildskov, hvilket ville medføre, at de miljømæssige gevinster ved de klarvandede søer går tabt. Om foråret sås markblomst og vildtfugleblandinger i spredte klynger. I august fanges krebs og krebseyngel fordeles i søerne.

- Det er fascinerende at studere årstidernes indvirkning på en lergravs biotop. Gennem vildtpleje og krebseopdræt kan jeg være medvirkende til at få de arter, der tilhører vor fauna, til at trives. Det er en fortløbende proces, som med tiden skaber rum, frodighed og balance, siger Søren Andersen om det omfattende arbejde.

     "Under indvindingen af ler arbejder man med at forme undersøiske dæmninger for at sikre fiksering af kvælstof og fosfor. Dermed skabes der undersøiske rev, der er det perfekte hjemsted for eksempelvis krebs. Dernæst har vi brugt meget energi på at plante egnskarakteristiske buske og træer, der forskønner naturen og giver et righoldigt fugleliv."

Søren Andersen
Dyrlæge og lodsejer

     

Et berigende samarbejde

En af grundstenene til biodiversificeringsprojektet på Sydfyn har da også været Søren Andersens store viden om den egnskarakteristiske flora og fauna. 

- Vi har været rigtig heldige at have en dygtig lokal samarbejdspartner som Søren, der tog initiativ til dette projekt, og han fortjener meget af æren for det, vi har opnået, siger Andreas Christensen, MD Operations fra Egernsund Wienerberger.

     


 


FAKTA: Vores grønne initiativer

Biodiversitet: Hver gang vi etablerer udvinding af naturressourcer, forpligter vi os til at tilbagelevere området i mindst lige så god tilstand, som vi modtog det i. Konkret samarbejder vi med regionerne om enten re- eller nyetablering af naturområder, og hver gang vi starter udvinding af nye ressourcer, er der altid først aftalt en biodiversitetsplan for re- eller nyetablering af natur i området.

Dematerialisering: Vi fortsætter i vores produktudvikling med at reducere materialeforbruget i fremstillingen af nye mursten. Med vores CO2-besparende LESS-mursten er det lykkedes at reducere råvareforbruget med 15%.

Upcycling: Vores produkter er både 100% genbrugelige i nedknust tilstand og 100% genanvendelige som gamle mursten i nye byggerier. Men vi arbejder også på upcycling, hvor vi lige nu sammen med Teknologisk Institut og RGS Nordic laver forsøg med nedknusning af hele murstensvægge til genanvendelse i nye tegltyper. På den måde er vi med til at reducere behovet for jomfruelige materialer og tager endnu et skridt i retning af at lukke materialekredsløbet.

Energioptimering: Vores produktionsanlæg bliver løbende energioptimeret, så vi gennemsnitligt forbedrer energiforbruget med 10% om året - blandt andet ved at sikre genvinding af overskudsvarme.

     

     

Vi bevarer eller forøger biodiversiteten

Selvom naturbevarelse på nuværende tidspunkt endnu ikke er omfattet af lovgivning eller reguleringer, så har Egernsund Wienerberger på koncernniveau forpligtet sig til at sikre rekultivering af naturen i lergravene, der anvendes til udvinding af ler til produktionen af mursten.

Denne forpligtelse betyder konkret, at man gør sit yderste for i samarbejde med lokale partnere at minimere den miljømæssige påvirkning af råmaterialeudvinding og produktionen ved at genopdyrke og reetablere lerudvindingssteder. Ofte gør det åbne lerlag faktisk, at disse områder har ideelle forhold for planter og dyr.

- For en produktionsvirksomhed som os, der anvender råmateriale fra naturen, er det virkelig vigtigt for os at have en klar plan for biodiversitet, hver gang vi udvinder materialer. Det har en lige så høj prioritet i vores bæredygtighedsindsats som det at tænke CO2-besparelser ind. Det gælder både for vores teglværker i Danmark, men også i alle andre lande, hvor Egernsund Wienerberger har aktiviteter, afslutter Andreas Christensen.


 

Biodiversitet - Stenstrup lergrav


 

Bæredygtighed i Egernsund Wienerberger

Vi har en ambitiøs tilgang til bæredygtighed med klare målsætninger for vores klimaaftryk.

Læs mere

LESS. CO2-besparende mursten til fremtidens byggeri.

Ved at reducere materialeforbruget med 15% og brænde med certificeret biogas reducerer vi CO2-udledningen i produktionen med 70-90%. CO2-besparelsen i produktionen af LESS dækker fase A3 i EPD'en.

Sådan har vi skabt fremtidens CO2-besparende mursten. 

Inspiration direkte i din indbakke

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få inspiration om produkter, projekter og øvrige tiltag direkte i din indbakke.
 

Tilmeld dig her

     


 

Seneste artikler

0Resultater


 

Visualisering

Generér tekstur og BIM her

Download

Download brochurer og produktdokumentation

Produkter

En verden af teglprodukter inden for mursten, beklædningstegl, tagsten og belægningsklinker