Apartment buildings, Thomas B. Thrigesgade, in Odense, Facing Bricks W 447 Flint and W 445 Hvede

Generel vejledning

Følg altid vores generelle vejledninger for modtagerkontrol, blanding af mursten, rensning af murværk, overfladebehandling og afdækning.
 

Modtagerkontrol

Inden åbning af emballagen og anvendelse af murstenen, teglblokken, tagstenen, belægningsstenen eller sålbænkestenen skal følgende kontrolleres:

  • Er det den rigtige vare der er leveret? (Type, format, farve, deklaration, tilbehør)
  • Er der modtaget det rigtige antal, som det fremgår af følgesedlen?
     

Blanding af mursten

For at opnå flot murværk og tag skal der altid blandes fra flere paller.
 

Rensning af murværk

Al opmuring skal foregå, så behovet for afrensning undgås eller mindskes mest muligt. Vi kan ikke anbefale, at murværket afsyres.
 

Overfladebehandling

Eventulle skader på murværk der er overfladebehandlet, er leverandøren uvedkommende, såfremt følgende retningslinier ikke er overholdt:

  • Overfladebehandlingen må ikke udføres før byggefugten er ude af murværket.
  • Udvendigt må der kun anvendes frostfaste facadesten og ved særligt udsat murværk skal der altid anvendes blødstrøgne facadesten.
  • Leverandøren er uden ansvar for metoder og materialer, der anvendes til overfladebehandling af murværk.
  • Leverandøren er ligeledes uden ansvar, såfremt producenten af materialet til overfladebehandlingen ikke via prøvningsrapport fra Teknologisk Institut, Murværkscentret, forinden materialet anvendes kan dokumentere, at materialets vanddampdiffusionsmodstand ikke medfører risiko for afskalling.
     

Afdækning

For at undgå misfarvninger samt frostskader skal murværk og materialer altid afdækkes, således at der ikke sker vandoptagelse.

 

I øvrigt henvises til anvisninger fra www.mur-tag.dk.

Egernsund Wienerberger A/S er medlem af Dansk Murstenskontrol

 

Visualisering

Generér tekstur og BIM her

Download

Download brochurer og produktdokumentation

Produkter

En verden af teglprodukter inden for mursten, beklædningstegl, tagsten og belægningsklinker